Наукові публікації студентів

2020

 1. Nyzhnyk I. Voice recognition using reinforcement machine learning model [Електронний ресурс] / I. D. Nyzhnyk // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30668.
 2. Saviak Nazar Optimized machine learning algorithm for self-driving cars [Електронний ресурс] / N. V. Saviak // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30663.
 3. Kur M.Overcome jitter behaviour of objects on small scale in physics simulation [Електронний ресурс] / M. Kur // Матеріали XV мiжнародної конференцiї “Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)”, м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30641.
 4. Голошівський В.В., Лазарович І.М. Аналіз та інтерпретація даних з відкритих  джерел інформації. Матеріали ХV науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного  технічного  університету  (м. Вінниця, 8-10 жовтня 2020р.): збірник доповідей. Вінниця: ВНТУ, 2020.
 5. Пікуляк М.В., Корнута В.Р. Вдосконалення евристичного алгоритму пошуку оптимального маршруту до паркувальної зони / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві”, 30 вересня 2020 р.- Київ, 2020, С. 149-153.
 6. Onufryk, “Modern algorhitms in natural language processing,” in Proc. IV International Scientific and Practical Conference Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach and V. Mironova, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sep. 30, 2020, pp. 132-133.
 7. Saviak, “Improved deep learning algorithm for self-driving cars control,” in Proc. IV International Scientific and Practical Conference Applied Systems and Technologies in the Information Society (AISTIS), V. Pleskach and V. Mironova, Eds. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, Sep. 30, 2020, pp. 183-184.
 8. Bohoslavets, “Intrusion detection and prevention system based on binary neural network,” in Proc. XLVІ International Scientific and Practical Conference Modern Movement of Science“, Khmelnytskyi, Ukraine, Jun. 05, 2020, pp. 60-63.
 9. M. Kuz, M. Kozlenko, I. Lazarovych, O. Rysniuk, V. Novak, and M. Novak, “Method of weights determination based on ratings of software quality metrics,” in Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Applied Scientific and Technical Research, vol. 2, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2020, pp. 37-39, doi: 10.5281/zenodo.4026682.
 10. Kuz M., Shevliuk L., Ostafiichuk T., Mishagin R. Modeling of software time characteristics. Applied scientific and technical research: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Ivano-Frankivsk, April 1-3, 2020, Ivano-Frankivsk, V.2. 2020. P. 39-42.

 

2019

 1. Винничук М. Визначення узагальненого показника якості програмних продуктів. Еврика-ХХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2019. С. 170-172.
 2. Риснюк О. Удосконалення методів кваліметрії програмних продуктів, регламентованих у міжнародних стандартах серії ISO/IEC 9126. Еврика-ХХ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ, 2019. С. 176-177.

 

2018

 1. Дем’янчук О.В., Козленко М.І. Дослідження та розробка інтелектуальної системи діагностики захворювань рослин. Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (Харків, 21-22 лист. 2018 р.). Харків: ХНАДУ, 2018. С. 86-88.

 

2016

 1. Козленко М. І. Cпільний збір даних побутових лічильників енергоносіїв / М. Козленко, М. Кузь, Р. Диндин // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2016). ХІІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей. Вінниця, 3-6 жовтня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ. ПП “ТД”Едельвейс”, 2016. – С. 212-214. – ISBN 978-617-7237-17-3.

 

2015

 1. Голик Т.Б. Проектування програмного забезпечення системи перевірки герметичності лічильників газу засобами ВПЗ / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Матеріали п’ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 (м. Львів, 23-26 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 121-123.
 2. Голик Т.Б. Автоматизована система повірки промислових лічильників газу / І. М. Лазарович, Т. Б. Голик // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 112-114
 3. Козленко М. І. Вільне програмне забезпечення моделювання термомодернізації приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 (м. Львів, 23-26 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 123-124.
 4. Козленко М. І. Розробка програмного забезпечення для моделювання термомодернізації приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 55.
 5. Козленко М. І. Програмне забезпечення моніторингу комп’ютерних мереж / М. І. Козленко, Н. І. Бойчук // Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 169-170.
 6. Козленко М.І. Розробка програмного забезпечення діагностування мережного обладнання інтернет-провайдера / М.І.Козленко, Н.І. Бойчук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– С.54.

 

2014

 1. Козленко М. І. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 35.
 2. Козленко М. І. Алгоритмічні рішення та програмне забезпечення діагностики мережевої інфраструктури інтернет-провайдера / М. І. Козленко, Н. І. Бойчук // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 34.
 3. Козленко М. І. Завадостійкість каналів передачі даних з хаотичними сигналами в розподілених комп’ютерних системах та мережах загального та промислового призначення / М. І. Козленко, І. Б. Ткач // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції (м. Харків, 26-27 листопада 2014 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 36.

 

2011

 1. Забавський В. М. Дослідження характеристик каналу передавання та приймання інформації за допомогою механічних коливань трубопроводу / Забавський В. М., Козленко М. І. // Восьма міжнародна науково-технічна конференція студентства  та молоді “Світ інформації та телекомунікацій – 2011”: Збірник тез, 27-28 квітня 2011 р, м. Київ, ДУІКТ. – Київ: ДУІКТ, 2011. – С 50.
 2. Забавський В. М. Передавання та приймання інформації за допомогою механічних коливань трубопроводу / Забавський В. М., Козленко М. І. // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали І Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів ACIT’2011, 20-21 травня 2011 р., м. Тернопіль, ТНЕУ. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – С. 73-74.