Микола КУЗЬ

 ORCID iD

Web of Science

Scopus

 Google Scholar

 Semantic Scholar

 IEEE

 Academic Index

Academia.edu

 ResearchGate

Науковці України

 

<strong>Основна</strong><strong> інформація</strong><strong>Досвід практичної роботи</strong><strong>Наукова діяльність</strong><strong>Освіта</strong><strong>Викладацька робота</strong><strong>Стажування</strong><strong>Неформальна освіта</strong><b>Міжнародна співпраця</b><strong>Патенти</strong><strong>Відзнаки</strong><strong>Підготовка переможців олімпіад</strong><strong>Членство в професійних об'єднаннях</strong><strong>Контакти</strong>

ПОСАДА:

Професор кафедри інформаційних технологій

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Доктор технічних наук

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Професор

3 роки досвіду практичної роботи в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посаді директора Центру забезпечення якості

10 років досвіду практичної роботи в Державному підприємстві “Івано-Франківський регіональний науково-дослідний центр стандартизації метрології та сертифікації” на посадах інженера, вченого-зберігача Державного еталона, начальника науково-дослідної лабораторії

Навчальні посібники

 1. Кузь М.В. Стандартизація та сертифікація програмних продуктів: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІМЕ „Галицька академія”, 2008. – 114 с.
 2. Кузь М.В. Документування та кваліметрія програмних продуктів: Навчальний посібник. Видання друге перероблене і доповнене/ М.В. Кузь, С.І. Мельничук, Л.М. Заміховський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 116 с.

Монографії

 1. Кузь М.В. Метрологічне забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу в експлуатації : Монографія / М.В. Кузь.– Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 252 с.
 2. Кузь М.В. Методологія оцінки якості програмного забезпечення. Науково-технічні дослідження у галузі інформаційних технологій: колективна монографія / заг. ред.. М.В. Кузь. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М. – 2022. Т1. – С. 6-36.
 3. Кузь М.В., Заміховський Л.М., Шульга В.А., Кузь Г.М. Якість природного газу. Монографія. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М. – 2023. Т1. – 124 с.

Стандарт

 1. ДСТУ 3383:2007 Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу (Національний стандарт України).

Наукові статті

 1. Кузь М.В. Результати експериментальних досліджень впливу атмосферного тиску на достовірність обліку газу в побуті// Методи та прилади контролю якості. – 2004. –  №12. – С. 63-65.
 2. Петришин І.С., Кузь М.В. Вплив атмосферного тиску на достовірність обліку газу в побуті// Нафтова і газова промисловість. – 2004.- №4. – С. 54-55.
 3. Петришин І.С., Кузь М.В. Визначення поправочного барометричного коефіцієнта до показів побутових лічильників газу графічним методом// Прилади та методи контролю якості. – 2005. – №13. – С. 59-61.
 4. Петришин І.С., Кузь М.В., Гончарук М.І. Вплив температурного фактора навколишнього та робочого середовища на достовірність обліку газу в комунально-побутовій сфері// Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2002. №1. С. 22-26.
 5. Петришин І.С., Кузь М.В., Гончарук М.І. Експериментальні дослідження процесів теплообміну робочого та навколишнього середовищ при обліку газу в побуті// Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2002. – №2. – С. 39-41.
 6. Петришин І.С., Кузь М.В., Петришин Н.І. Про доцільність перегляду стандартних умов для визначення об’єму газу за ГОСТ 2939-63 // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 1(2). – с. 71-74.
 7. Петришин І.С., Кузь М.В., Безгачнюк Я.В. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювання об’єму газу// Метрологія та прилади. – 2007. – №2. – с. 25-27.
 8. Кузь М.В. Гайдук М.В. Методичні аспекти зменшення втрат природного газу при проектуванні внутрішньобудинкових газових мереж// Нафтова і газова промисловість. – 2008.- №5. – С. 45-46.
 9. Кузь М.В. Захист текстової інформації методом образного шифрування даних// Наукові вісті Галицької Академії. – 2008.- №2. – С. 73-77.
 10. Кузь М.В. Гайдук М.В. Моделювання взаємообліку енергоносіїв та природного газу в побутовому секторі// Наукові вісті Галицької Академії. – 2009.- №1. – С. 41-44.
 11. Кузь М.В. Зменшення впливу градієнта температури повітря на точність відтворення одиниці об’єму газу повірочними установками дзвонового типу// Український метрологічний журнал. – 2010. – №2. – С. 32-34.
 12. Кузь М.В., Лемішка В.І. Використання аналогії з законом Ома для оцінки моделі процесів теплообміну в газопроводах малих діаметрів// Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №2. – С.40-42.
 13. Сверида Б.В., Кузь М.В. Методика оцінки знань та визначення рейтингу успішності студентів за допомогою комплексних зважених показників якості// Наукові вісті Галицької Академії. – 2010.- №1. – С. 110-114.
 14. Кузь М.В., Андрейко В.М., Руденко М.В. Дослідження ефективності стандартизації програмних засобів повірочних установок лічильників газу// Наукові вісті Галицької Академії. – 2010.- №2. – С. 26-30.
 15. Кузь М.В. Компенсація впливу абсолютного тиску природного газу на точність його обліку мембранними лічильниками газу // Український метрологічний журнал. – 2011. – №4. – С. 35-37.
 16. Кузь М.В., Середюк О.Є. Експериментальні дослідження залежності середньомісячних значень атмосферного тиску від температури повітря навколишнього середовища // Наукові вісті Галицької Академії. – 2011.- №1. – С. 94-99.
 17. Середюк О.Є., Кузь М.В. Оцінка способу представлення похибки передавання одиниці об’єму газу еталонами дзвонового типу // Метрологія та прилади. – 2012. – №2. – С.22-24.
 18. Кузь М.В., Середюк О.Є. Методичні аспекти підвищення точності обліку природного газу лічильниками з електронними пристроями температурної компенсації // Прилади та методи контролю якості. – 2012. – № 1. – с. 113-119.
 19. Кузь М.В. Методика коригування кривої похибки побутових лічильників газу // Метрологія та прилади. – 2012. – №4. – С. 12-15.
 20. Кузь М.В. Метрологічне ранжування якісних показників програмного забезпечення повірочних установок лічильників газу // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – №1. – с. 52-54.
 21. Середюк О.Є., Кузь М.В. Методологія визначення метрологічних характеристик програмного забезпечення еталонів одиниці об’єму газу // Вісник національного технічного університету „ХПІ”. Серія „Автоматика та приладобудування”. – 2012. – вип.№37. – с. 60-71.
 22. Кузь М.В. Експериментальне визначення ступеня еквівалентності національних еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу // Наукові вісті Галицької Академії. – 2011. – № 2. – с. 3-7.
 23. Кузь М.В. Метрологічна модель програмного забезпечення еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу // Український метрологічний журнал. – 2012. – №3. – с. 48-50.
 24. Кузь М.В. Інформативний параметр для самодіагностики лічильників газу в експлуатації // Метрологія та прилади. – 2012. – №6. – с. 27-30.
 25. Кузь М.В. Оцінка складових похибки обчислювальних компонентів засобів вимірювань об’єму газу на основі якісних показників програмного забезпечення // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – №2 (29). – с. 77-83.
 26. Кузь М.В. Прогнозне моделювання метрологічних характеристик еталонних лічильників газу // Український метрологічний журнал. – 2012. – №4. – с. 39-41.
 27. Кузь М.В. Пристрій для компенсації впливу температури природного газу на точність його обліку побутовими лічильниками газу // Вісник Національного  технічного університету України „Київський політехнічний інститут” Серія „Приладобудування”. – 2012. – №44. – с. 80-86.
 28. Cередюк О.Є., Кузь М.В. Робочий еталон для комплектної повірки вимірювальних комплексів об’єму газу // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – №6. –  с. 11-13.
 29. Кузь М.В., Середюк О.Є. Дослідження взаємозв’язків між середньомісячними значеннями тиску природного газу та температурою повітря для умов обліку побутовими лічильниками// Нафтогазова енергетика. – 2012. – № 2 (18). с. 117-126.
 30. Кузь М.В. Організаційна схема повірки еталонів, лічильників та витратомірів газу на основі діаграм станів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №1. – c. 190-193.
 31. Кузь М.В., Середюк О.Є. Дослідження ефективності випробувань програмних засобів робочих еталонів об’єму газу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №12(183), ч.2. – с. 211-216.
 32. Кузь М.В. Реалізація псевдо-динамічного режиму роботи робочих еталонів об’єму газу // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – №1. –  с. 23-26.
 33. Кузь М.В. Зведення балансу витрат газу в комунально-побутовій сфері/ М.В. Кузь, О.Є. Середюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2013. – № 1 (34). – с. 172-178.
 34. Кузь М.В.Визначення нестабільності первинного та вторинних еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу/ М.В. Кузь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – №2. – с. 26-31.
 35. Кузь М.В. Дослідження стабільності лічильників газу / М.В. Кузь // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – №2 (70). – с. 196-201.
 36. Кузь М.В. Нормативне забезпечення вимірювальних комплексів об’єму газу // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №6. – c. 260-264.
 37. Кузь М.В. Метод діагностування побутових лічильників газу в експлуатації / М.В. Кузь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – № 1. – с. 66-68.  – 
 38. Кузь М.В. Гідравлічний робочий еталон об’єму газу / М.В. Кузь // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2014. – № 1 (73). – с. 218-223.
 39. Кузь Н.В. Измерительная система объема природного газа и степени его одоризации / Н.В. Кузь, М.О. Шевчук  // Мир измерений. – 2014. – №5 (159). – с. 11-12.
 40. Кузь М.В.Методика визначення метрологічних характеристик гідравлічних робочих еталонів об’єму газу / М.В. Кузь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – №3. – с. 9-14.
 41. Кузь М.В. Методологія формування узагальненого критерію якості програмного забезпечення в умовах невизначеності / М.В. Кузь, Я.Т. Соловко, В.М. Андрейко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №5. – с. 104-107.
 42. Кузь М.В. Кваліметричні шкали програмних продуктів / М. В. Кузь, В. М. Андрейко // Методи та прилади контролю якості. – 2016. – №1 (36). – с. 54-62.
 43. Віткін Л.М. Методика визначення якісних показників програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки / Л.М. Віткін, М.В. Кузь, В.М. Андрейко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – №1 (57). – С. 109-113.
 44. Кузь М.В. Оцінка характеристик якості програмного забезпечення еталонних повірочних установок лічильників газу / М.В. Кузь, В.М. Андрейко // Український метрологічний журнал. – 2018. – №1 (2018). – С. 43-48.
 45. Ткачук В.М., Козленко М.І., Кузь М.В., Лазарович І.М., Дутчак М.С. Function Optimization Based on Higher-Order Quantum Genetic Algorithm // Електронне моделювання. – 2019. – №3 (2019). – С. 43-58. DOI: https://doi.org/10.15407/emodel
 46. M. Kuz, L. Zamikhovskyi, V. Skliarov, H. Kuz. Methodology and software for measuring the specific differences of the calculated volumes of natural gas. Український метрологічний журнал. Харків, 2020. №1. С. 62-67. DOI: 10.24027/2306-7039.1.2020.204232
 47. Kuz M., Zamikhovskyi L., Shulha V. Technical aspects of natural gas energy metering implementation. Український метрологічний журнал. Харків, 2021. №1. С. 21-25. DOI: 10.24027/2306-7039.1.2021.228205 
 48. Determination of the calorific value of natural gas using predictive modelling / Halyna Kuz, Leonid Zamikhovskyi, Vitalii Shulha, Mykola Kuz // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2021. — Vol 103. — No 3. — P. 110–116.
 49. Pikuliak, Mykola, V ; Kuz, Mykola, V ; Voroshchuk, Oksana D. IMPROVEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY OF DISTANCE EDUCATION SYSTEM CONSTRUCTION WITH THE USE OF HYBRID LEARNING ALGORITHM. Information technologies and learning tools. 2022. — Vol 88. — No 2. — P. 167-185. DOI10.33407/itlt.v88i2.4434.
 50. М.В. Кузь, Б.С. Незамай, В.А. Ровінський, Н.Д. Подубинська. Прогнозування якості програмних засобів на основі аналізу якості вимог. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківськ, 2023. №1. С. 101-112. DOI: 10.31471/1993-9981-2023-1(50)-101-112.

Науково-дослідні роботи

Актуалізована програма створення еталонної бази України до 2006 року// Державний реєстраційний номер 0102U006192.

Державна програма розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки// Державний реєстраційний номер 0106U006782.

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань державним спеціальним еталоном одиниць об’єму та об’ємної витрати газу// Державний реєстраційний номер 0107U005916.

Виконання заходів із забезпечення збереження та функціонування Державного спеціального еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, що становить національне надбання// Державний реєстраційний номер 0107U005917.

Розробка технічного регламенту 1 шт. (М1-002)// Державний реєстраційний номер 0107U005918.

Створення вторинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу (об’ємна витрата 4,44*10-6 – 2,78*10-3 м3/с; об’єм 0,02 – 0,5 м3)// Державний реєстраційний номер 0107U005920.

Проведення досліджень з визначення ступеня еквівалентності державного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу за процедурою міжнародних звірень// Державний реєстраційний номер 0107U005921.

Розроблення комплекту програмної і експлуатаційної документації та проведення випробувань програмних засобів еталонних повірочних установок// Замовник ІВФ «Темпо», заключний звіт 86 с., 2010.

Вивчення міцності конструкційних металів для сучасних архітектурно-будівельних рішень // Державний реєстраційний номер 0111U008021.

Розроблення Методики оцінки якості програмних продуктів засобів вимірювальної техніки // Державний реєстраційний номер 0116U002344.

Розроблення інформаційних технологій, програмного забезпечення та Методики вимірювань втрат природного газу в будинкових системах газопостачання // Державний реєстраційний номер 0116U002345.

Теоретичні та методологічні основи розробки автоматизованих систем передачі та контролю знань // ДРН 0112U000063

Міжнародні проекти

 1. Providing comparisons of the test stations for verification of diaphragm domestic gas meters in the flow range (from 0,12 up to 10) m3/h: (COOMET Рroject No. 219/Sk-00/A) [Електронний ресурс] / S. Makovnik, B. Mikan, Y. Tonkonogy, N. Martynov, T. Dikun, S. Rainchik, N. Kuz, A. Chorba // Bureau International des Poids et Measures   — 2007. — C. 85. — Режим доступу до BIPM: https://www.bipm.org/ utils/common/pdf/final_reports/M/FF-S1/COOMET.M.FF-S1_A.pdf.
 2. Сomparisons of the test rig for verification of industrial gasmeters in range of flow rate (100 to 1000) m3/h: (COOMET Рroject No. 219/Sk-00/В) [Електронний ресурс] / S. Makovnik, B. Mikan, Y. Tonkonogy, N. Martynov, T. Dikun, S. Rainchik, N. Kuz // Bureau International des Poids et Measures   — 2007. — C. 48. — Режим доступу до BIPM: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/final_reports/M/FF-S1/COOMET.M.FF-S1_B.pdf.
 3. «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative), зареєстрований Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 14.08.2020 р. №4491. Меморандум про співпрацю між Американськими Радами з міжнародної освіти та ПНУ.  2020 р. – 2022 р.

Наукове керівництво

Керівництво на здобувачем наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Андрейко Віталією Миколаївною (захист 20 квітня 2018 р.).

Опонування дисертацій

 1. Офіційний опонент дисертації Романіва Василя Михайловича «Удосконалення оптичного методу оцінювання енергетичних параметрів природного газу»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (захист 6 липня 2018 р.)
 2. Офіційний опонент дисертації Когут Галини Михайлівни “Удосконалення нормативного забезпечення функціонування газових мереж відповідно до вимог ЄС”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (захист 19 листопада 2020 р.)
 3. Офіційний опонент дисертації Присяжнюк Людмили Олександрівни «Вдосконалення методів та засобів вимірювання енергетичних характеристик природного газу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (захист 17 січня 2022 р.)

2015. Національний науковий центр “Інститут метрології”

Доктор технічних наук

2006. Національний університет “Львівська політехніка”

Кандидат технічних наук

1992 – 1997. Національний університет “Львівська політехніка”

Спеціаліст

Кваліфікація: інженер-системотехнік

2007 – 2011 – робота в ПВНЗ “Галицька Академія” на посадах доцента, декана інформаційно-природничого факультету, начальника науково-дослідної лабораторії випробувань програмних засобів

2011 – 2018 – робота в ПВНЗ Університет Короля Данила на посадах доцента, професора, завідувача кафедри інформаційних технологій

2018 – по теперішній час – робота в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника” на посаді професора кафедри інформаційних технологій

2006. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Національний університет “Львівська політехніка”

2011. Стажування на кафедрі програмної інженерії, прикладної математики та фізики. ПВНЗ Університет Короля Данила

2015. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Національний науковий центр “Інститут метрології”

2022. Стажування на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Навчальний курс

Дизайн-мислення для інновацій

Курс наданий викладачем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8287e575996e4e1faf75af2229e8ccad

 1. Пат. 70683 А, МПК 7 G01 F5/00. Спосіб приведення об’єму газу до стандартних умов/  Петришин І.С., Кузь М.В., Гончарук М.І., Панасюк В.Л. Заявлено 23.12.2003; Опубл. 15.02.2006, Бюл. №2.
 2. Пат. 75801, МПК 7 G01 F1/00 G01 F5/00. Коректор об’єму газу/ Петришин І.С., Кузь М.В. Заявлено 16.08.2004; Опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.
 3. Пат. 76805, МПК (2006) G01 F3/00. Лічильник газу/ Петришин І.С., Кузь М.В. Заявлено 24.06.2004; Опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.
 4. Пат. 84908, МПК (2006) G01F 25/00 G01 F5/00. Спосіб діагностики лічильників газу в експлуатації/ Петришин І.С., Кузь М.В., Петришин Н.І., Безгачнюк Я.В.  Заявлено 11.09.2006; Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
 5. Пат. 91228, МПК (2009) G01F 5/00 G01F 25/00. Еталонна установка дзвонового типу/ Кузь М.В., Безгачнюк Я.В., Середюк Д.О. Заявлено 02.01.2008; Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.
 6. Пат. 89694, МПК (2009) G01F 5/00. Компенсатор температури газу/ Кузь М.В., Гайдук М.В.  Заявлено 01.04.2008; Опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.
 7. Пат. 101554 С2, МПК (2013.01) G01F 5/00 G01F 25/00. Установка для повірки вимірювальних комплексів газу/  Кузь М.В., Радиш С.В., Андрейко В.М. Заявлено 19.09.2011; Опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.
 8. Пат. 106852 С2, МПК (2014.01) G01F 1/68 (2006.01), G01F 15/00, G01F 5/00 G01F 25/00. Спосіб діагностування побутових лічильників газу/  Кузь М.В.; заявник і патентовласник Кузь М.В. – №а2013 11796. – заявл. 07.10.2013. – опубл. 10.10.2014. – Бюл. № 19. – 4 с.
 9. Пат. 107750 С2, МПК (2015.01) G01F 5/00 G01F 25/00. Робочий еталон об’єму газу з рідинним розділювачем / Кузь М.В., Кузь Г.М.; заявники і патентовласники Кузь М.В., Кузь Г.М. Заявлено 09.09.2013; Опубл. 10.02.2015, Бюл. №3.
 10. Пат. 108021 С2, МПК (2015.01) G01F 5/00 G01F 25/00. Робочий еталон об’єму газу / Кузь М.В., Кузь Г.М.; заявники і патентовласники Кузь М.В., Кузь Г.М. заяв. 09.09.2013; Опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 4 c.
 11. Пат. 109127 С2, МПК (2006.01) G01F 5/00, G01F 1/86. Лічильник газу / Кузь М.В., Косюк П.П.; заявники і патентовласники Кузь М.В., Косюк П.П. заяв. 11.10.2012; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. – 4 с.
 12. Пат. 114058 С2, МПК (2006) G01F 15/04, G01F 3/36, G01F 5/00, G01F 1/68. Побутовий лічильник газу / Кузь М.В., Заміховський Л.М., Заміховська О.Л., Козленко М.І.; заявники і патентовласники Кузь М.В., Заміховський Л.М., Заміховська О.Л., Козленко М.І. заяв. 12.05.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – 3 с.
 13. Пат. 119869 С2, МПК (2019.01) G01F 5/00, G01F 15/04, G01F 3/36. Будинкова система обліку газу / Кузь М.В., Заміховський Л.М., Заміховська О.Л., Козленко М.І.; заявники і патентовласники Кузь М.В., Заміховський Л.М., Заміховська О.Л., Козленко М.І. заяв. 14.11.2016; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 3 с.
 14. Пат. 142402 U, МПК (2020.01) G01N 33/22, G01F 1/00, G01F 5/00. Побутовий лічильник об’єму та енергії газу / Кузь М.В., Руденко А.М. заяв. 01.08.2019; опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11. – 4 с.
 15. Пат. 153917 UA, МПК G01D 9/42, G01F 15/06, G08C 17/020. Система обліку енергії природного газу, тепла, води та електричної енергії / Кузь М.В., Заміховський Л.М., Шульга В.А., Кузь Г.М. заяв. 10.07.2020; опубл. 20.09.2023, Бюл. № 38. – 4 с.

Грамота управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, 2010 рік

Обласна щорічна премія ім. Герасима Терсенова, 2017 р. (розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації та облради №533/709-р від 15.09.2017 р.)

Почесна грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020 рік

Риснюк Олег, студент групи ІПЗм-1, секція “Інженерія програмного забезпечення”, 3-тє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2019

Калиновський Роман, студент групи ІПЗм-1, секція “Інженерія програмного забезпечення”, 3-тє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2019

ГО “Академія технічних наук України” з 2016 р.

Кафедра інформаційних технологій, ауд. 319, адміністративний корпус
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: +380 (342) 59-60-58
e-mail: mykola.kuz@pnu.edu.ua