Ткачук Валерій Михайлович

кандидат фіз-мат.наук,

доцент

 

Персональна інформаціяБіографіяНавчальна та професійна діяльністьОсновні публікаціїКонтакти

Доцент кафедри інформаційних технологій,

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

В 1984 році закінчив з відзнакою Львівський державний університет ім. І.Франка (“Кафедра теоретичної фізики”).

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.18 – “Фізики і хімія поверхні”. Зазист відбувася на спеціалізованій вченій раді К.20.051.03 Прикарпатського університету у 2001році.

Тема дисертаційного дослідження:”Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії”

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Доцент кафедри інформатики, Івано-Франківськ, 2007 р.

Наукові інтереси: моделювання фізичних процесів, еволюційні алгоритми

ХОБІ

Радіоелектроніка та мікропроцесорна техніка

Народився 1 вересня 1962 року в сюМилів Калуського р.-ну Івано-Франківської області в сімї вчителів.

В 1979 році закінчив Боднаріську СШ та вступив на перший курс Львівського державного університету.

В 1984 році закінчив з відзнакою кафедру теоретичної фізики вищеназваного університету.

Після закінчення з 1984 по 1986 рік пряцював вчителем фізики та математики Василівської СШ (Дніпроперовька область, новомосковський район)

З 1987 року працюю в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

з 1987 по 1999 рік – лаборант кафедри фізики

3 1999 по 2005 рік – науковий співробіткик спільної інституту металофізики(м. Київ) Прикарпатського національного університету лабораторії фізики тонких плівок .

В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рідкофазної епітаксії”

З 2005 року – викладач кафедри інформатики

У 2007 році отримав звання доцента кафедри інформатики

З 2010 року – доцент новоствореної кафедри інформаціних технологій, де працюю по сьогоднішній день

Робочі програми до курсів, що читаються

1. Практикум на ЕОМ (напрям підготовки 6.040201 Математика, ІІ курс)

2. Інориатика і програмування (напрям підготовки 6.040201 Математика, ІІІ курс)

2. Інформатика і програмування (напрям підготовки 6.040205 Статистика, ІІІ курс)

Навчально-методична література

Лабораторний практикум Програмування на С++

Навчальний посібник ПРАКТИКУМ НА ЕОМ ЧАСТИНА 1 ВИДАВНИЧА СИСТЕМА LaTeX

  1. Ткачук В.М., Ткачук О.М. Мессбауерівські дослід­ження залізо-ітрі­євого гра­­нату, імпланто­ваного важкими іонами.УФЖ,1999.- т.44, №3.- с.391-393.
  2. Ткачук В.М., Ткачук О.М. The Local Magnetic Y3Fe5O12 Structure Implanted by As Ions. Phys. Stat. Sol. (a), 1999.-v.172.-p.477-484.
  3. Ткачук О.М., Ткачук В.М. Формування математич­ної компетентності майбутніх вчителів по­чаткових класів засо­бами нових інформа­цій­них технологій навчан­ня. Науковий часопис  НПУ ім. М.Драго­ма­нова. Серія 17. Тео­рія і практика на­вчан­ня та  вихо­ван­ня. Зб. наук. праць.-Вип.14.-Київ:НПУ, 2010.-с. 184-188.
  4. Ткачук В.М., Ткачук О.М. Практикум на ЕОМ. Частина 1. Видавнича система LATEX  Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат­ського національно­го університету іме­ні Василя Стефани­ка,  2012.- 177 с.
    Б.К.Остафійчук,Ткачук О.М..В.М.Ткачук, В.Д.Федорів.Механізм формування ефек­тив­них магнетних полів та ізомерного зсуву на ядрах Fe57в ітрієвому ферит-грана­ті при йонній імплантації кисню.  Журнал фізичних дос­ліджень, 1999.-т.3, №1.-с.113-116.
  5. Ткачук О.М., Ткачук В.М.  Аксіоми Пеано. Метод мате­матичної індукції.  Навчальний посіб­ник для студ. спец. „Початкове навчан­ня” – Івано-Фран­ківськ, 2008.-24с.  (1,5 друк. арк.) (електроний варіант).

Кафедра інформаційних технологій
Прикарпатський національний університет
вул. Шевченка, 57
Івано-Франківськ, 76018
Україна
тел.: (0342) 59-60-58
e-mail: valerii.tkachuk@pnu.edu.ua

tkachukv0@Gmail.com