Журнал реєстрації відгуків (магістратура)

Журнал реєстрації

відгуків, рецензій, зауважень та пропозицій стейкхолдерів

щодо освітньої програми (проекту освітньої програми) «Якість та безпека програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  121 «Інженерія програмного забезпечення» та рішень щодо них

Номер  Інформація про стейкхолдера Дата надходження Рішення
20-1-m Академічна спільнота ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та закладів вищої освіти-партнерів 03.04.2020 Враховано в проекті ОП 2020:

  1. Речення “Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.” змінено на: “Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, захист рекомендується проводити англійською мовою“;
  2. Дисципліну «Мікропроцесори в системах
    технічного захисту інформації» перейменовано на “Програмні засоби захисту інформації” і перенесено з блоку вибіркових навчальних дисциплін в блок нормативних  навчальних дисциплін.
20-2-m Президент БІВІБІЛОДЖІК Родимюк В.М. 05.04.2020 В проекті ОП 2020 передбачена можливість визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті як на території України, так і за її межами згідно Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” )
20-3-m ФОП Блінов С.В. 08.04.2020 Враховано в проекті ОП 2020. Змінено послідовність викладання дисциплін “Науковий семінар” (перенесено із 2-го сем. в  3-й) і “Методологія та організація наукових досліджень”(перенесено із 3-го сем. в  2-й)
20-4-m Директор ТзОВ Майндкрафт АІ Н.А. Савченко 10.05.2020 Враховано в проеті ОП 2020. Розширено перелік вибіркових дисциплін.
20-5-m ФОП Безгачнюк Ю. В. 13.05.2020 Враховано в проекті ОП 2020. Речення “Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.” змінено на: “Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, захист рекомендується проводити англійською мовою“.
20-6-m Здобувач освіти Риснюк О. (через Google forms) 15.05.2020 Враховано в ОП 2020. У дисципліну “Комп’ютерне моделювання та оптимізація” включено компетенцію «СК-2. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати проектні завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх розв’язання» і відповідні програмні результати: “ПР-7. Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для вирішення прикладних завдань; застосовувати на практиці системні та спеціалізовані засоби, компонентні технології (платформи) та інтегровані середовища розробки програмного забезпечення.” та “ПР-8. Проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування програмних систем для їх валідації та верифікації, а також проводити аналіз обраних методів, засобів автоматизованого проектування та реалізації програмного забезпечення”.