Магістратура

Освітня програма «Якість та безпека програмного забезпечення»
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Із освітньою програмою можна ознайомитися тут.

Детальніше із змістом дисциплін можна ознайомитися тут.

 В рамках навчання за магістерською програмою студенти отримують підготовку, яка відповідає вимогам світових і вітчизняних освітніх стандартів в галузі розробки, забезпечення якості та безпеки впровадження і супроводження програмних продуктів.

Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з інженерії програмного забезпечення.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня): бакалавр, спеціаліст, магістр.

Форми здобуття освіти  – денна, заочна.

Аналіз ринку праці спеціалістів з контролю та забезпечення якості програмного забезпечення

Західний регіон

67 Україна 413

Global

Львів 37 Київ 224 USA 35961
Івано-Франківськ 17 Харків 57 China 31594
Рівне 5 Львів 37 Germany 1698
Ужгород  3 Одеса 30 Japan 1610
Луцьк 1 Дніпро  16 Poland 1280

Профіль програми

Особливістю програми «Якість та безпека програмного забезпечення» є фахова підготовка в галузі кваліметрії програмного забезпечення, формування практичних навиків з оцінки якісних показників програмного забезпечення і, в першу чергу безпекових складових якісних параметрів програм, орієнтація на виконання сертифікаційних робіт та наукових досліджень оцінки відповідності програмного забезпечення, вивчення методів розробки програмного забезпечення з урахуванням необхідності протистояння кіберзагрозам та мінімізації кібер-ризиків.

Освітня програма підготовки магістрів передбачає опанування двох блоків навчальних дисциплін: обов’язкових і вибіркових. Цикл обов’язкових предметів загальної підготовки охоплює такі дисципліни: англійська мова наукового спілкування, методологія та організація наукових досліджень, охорона праці в галузі. Професійний обов’язковий цикл навчання передбачає вивчення дисциплін: безпека мереж, інноваційне підприємництво та розвиток стартапів, кваліметрія програмного забезпечення, математичні та алгоритмічні основи криптографічного захисту інформації, сертифікація програмних продуктів, системи керування якістю процесу розробки програмного забезпечення. У блоках вибіркових дисциплін вивчаються зокрема практика професійної англійської мови, спеціальні предмети в галузі штучного інтелекту, науки про дані та захисту даних.

Розглядаються практичні і теоретичні аспекти розробки програмних засобів, інтелектуальної обробки та аналізу даних. Приділяється увага проблемам, пов’язаним з управлінням програмними проектами (дисципліна «Управління ІТ бізнесом»). Освітня програма орієнтує на отримання поглиблених знань щодо: розробки програмного забезпечення; сучасних технологій у інженерії програмного забезпечення; планування та проведення наукових досліджень з метою вдосконалення технологічних процесів в галузі інформаційних технологій; управління процесами створення програмного забезпечення; аналізу та опрацювання даних та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру.

В освітній програмі передбачено виробнича практика, базами практик є провідні IT-компанії м.Івано-Франківська та області. Метою практики є закріплення навичок постановки і виконання науково-дослідницьких робіт, набуття компетентностей з поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом в процесі навчання, а також ознайомлення з роботою виробничого підрозділу, збір матеріалу для кваліфікаційної роботи. Кафедра налагодила тісну співпрацю з роботодавцями при формулюванні цілей і завдань практичної підготовки. Укладені договори про проходження практики з фірмами (SoftServe, [bvb-logic], SoftJourn, Eleks тощо).

Вибіркові навчальні дисципліни

 Ключові компетенції та результати навчання

 Випускник освітньої програми «Якість та безпека програмного забезпечення» володіє фаховими компетенціями, серед яких вміння:

 • аналізувати предметні області, формувати, аналізувати та моделювати вимоги до програмного забезпечення;
 • ідентифікувати, класифікувати та описувати проектні завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх розв’язання;
 • проектувати програмне забезпечення, включаючи проведення моделювання його архітектури, поведінки та процесів функціонування окремих підсистем і модулів;
 • розвивати і реалізовувати нові конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного забезпечення;
 • оцінювати ступінь обґрунтованості застосування специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі та дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу програмного забезпечення;
 • ефективно керувати фінансовими, людськими, технічними та іншими проектними ресурсами;
 • забезпечувати дотримання вимог щодо якості програмного забезпечення.

Основні результати навчання:

 • знати і системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної області, виявлення інформаційних потреб і збору вихідних даних для проектування програмного забезпечення.
 • аналізувати, оцінювати і вибирати методи, сучасні програмно-апаратні інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих задач з програмної інженерії.
 • проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування програмних систем для їх валідації та верифікації, а також проводити аналіз обраних методів, засобів автоматизованого проектування та реалізації програмного забезпечення.
 • набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.
 • застосовувати моделі і методи оцінювання та забезпечення якості на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення.
 • знати і застосовувати на практиці різні методології та засоби реінжинірингу успадкованих програмних систем.

Методи навчання

Окрім традиційних лекційних, лабораторних та практичних занять для набуття спеціальних навичок під час вивчення дисциплін використовуються різноманітні форми та методи навчання (кейс-метод, метод проектів, проведення презентацій, публічний виступ, командна робота, тощо). Успішно застосовуються дистанційні освітня технології на платформах СДН «EduPro», «Moodle» та ін. Передбачено також індивідуальні методи роботи викладача зі студентом. Такі форми роботи також формують у студента необхідні вміння комунікацій, діяти на основі етичних міркувань, роботи в команді, вміння вести дискусію, шукати компромісні рішення, планувати час, гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти креативність, продукувати нові ідеї.

Захист звітів про проходження практики, курсових і кваліфікаційних робіт, формують у випускників уміння аргументувати та відстоювати прийняті рішення. Крім того, студенти під час навчання через спілкування з колегами, викладачами і роботодавцями поступово розвивають власні Soft Skills.

Вимоги до випуску

Кваліфікація магістра присвоюється на підставі успішного захисту магістерської  кваліфікаційної роботи, яка має виконуватись протягом навчання на магістерській програмі, і завершуватись на 2-му році навчання.

Тематика дипломних робіт визначається напрямками наукових досліджень кафедри та науково-практичним змістом самої магістерської програми.

Умовою допуску до захисту є успішне представлення попередніх результатів на науковому семінарі, та серед іншого, успішні оцінки з дисциплін навчального плану. Кафедра заохочує проводити захист кваліфікаційних робіт англійською мовою.